Воскресенье, 21.10.2018, 14:17
Приветствую Вас Гость

АДВОКАТЫ ОДЕССЫ

Каталог статей

Главная » Статьи » Договор (образец)

ДОГОВІР ОРЕНДИ (майнового найму) нежитлового приміщення

ДОГОВІР ОРЕНДИ

(майнового найму) нежитлового приміщення 

м._________________ "___"_______ 20__р.

_________________ (найменування організації), надалі Орендодавець, в особі ____________________________________ (Посада, П.І.Б.), що діє на підставі _____________________ (Статуту, довіреності), з однієї сторони, та ________________________________________________

(найменування підприємства, організації), подальшому Орендар, в особі _______________________________ (П.І.Б., посада),що діє на підставі ________________, з іншого боку, уклали Даний Договір про наступне: 

І. Предмет договору

1.1. Орендодавець зобов'язується надати за цим договором Орендарю приміщення загальною корисною площею _____________ кв.метрів, розташоване за адресою ___________________________________, для ________________________________________________________ (вказати мету використання приміщення), а також забезпечити Орендарю вільний доступ в зазначене приміщення. Характеристика приміщення, що надається Орендодавцем, наведена в Додатку 1 до цього договору.

1.2. Орендодавець зобов'язується передати Орендарю у користування за

цим договором все обладнання, меблі, телефонні лінії, телефонні апарати та інше майно, яке було встановлено та знаходиться в приміщенні. Перелік переданого майна, встановленого і що знаходиться в приміщенні, наводиться в Додатку 2 до цього договору.

1.3. Орендодавець втрачає право розпоряджатися зданими в оренду приміщенням на термін дії цього договору.

1.4. Орендар має право передати зазначене приміщення в суборенду (або інше - за рішенням сторін).

II. Порядок передачі приміщення

2.1. Орендодавець у ________ термін після підписання цього договору забезпечує Орендарю видачу ордера на приміщення, зазначене в п.1.1 цього договору і в той же термін передає Орендарю приміщення по акту здачі-приймання, підписують представники Орендодавця і Орендаря.

2.2. Разом з приміщенням в аналогічному порядку здавання-приймання  підлягає майно, яке було встановлено та знаходиться в приміщенні, перераховане у Додатку 2 до цього договору.

2.3. Приміщення повинно бути передано в стані, що відповідає характеристикам, зазначеним у Додатку 1 до цього договору, і призначенням майна. Орендодавець відповідає за недоліки зданого в оренду майна, що перешкоджають користуванню ним, навіть якщо під час укладання договору не знав про ці недоліки.

III. Користування приміщенням і його зміст...

{smscoin_key}3.1. Орендар зобов'язаний користуватися приміщенням відповідно до цього договору і призначення майна.

3.2. Орендар має право за погодженням з Орендодавцем та органами

державного управління провести за свій рахунок перепланування наданого в оренду приміщення.

3.3. Орендар зобов'язаний підтримувати орендоване приміщення у справному стані, не допускаючи псування майна Орендодавця, і проводити поточний ремонт приміщення.

3.4. Капітальний ремонт орендованих приміщень згідно з цим договором проводиться за рахунок Орендодавця. Проведення капітального ремонту Орендодавцем допускається за згодою Орендаря з попереднім повідомленням останнього за ___________ (термін) до початку ремонту.

3.5. У разі необхідності проведення, на думку Орендаря, капітального ремонту Орендар сповіщає про це Орендодавця в письмовому вигляді за ______________ (строк) до початку такого ремонту.

3.6. У тому випадку, якщо після закінчення ____________ (строк) з дати закінчення терміну, зазначеного в п.3.5, Орендодавець не приступив до проведення капітального ремонту, цей ремонт може бути проведений Орендарем з покладанням витрат на Орендодавця шляхом вирахування відповідних сум із суми орендної плати, що належить Орендодавцю.

3.7. Орендодавець забезпечує за свій рахунок приміщення, що орендується постійним постачанням в необхідній кількості гарячою і холодною водою, електроенергією, опаленням, каналізацією та іншими необхідними комунальними послугами. Ремонт зазначених комунікацій здійснюється за рахунок Орендодавця. Оплата телефонного та телексного зв'язку провадиться за рахунок Орендаря.

3.8. Орендодавець забезпечує страхування приміщення, переданого в оренду, за всіма звичайно прийнятим ризикам.

3.9. Орендар забезпечує страхування свого майна, що знаходиться в орендованому приміщенні, за всіма звичайно прийнятим ризикам.

3.10. Обладнання приміщення, що орендується сучасними засобами від несанкціонованого проникнення сторонніх осіб та протипожежної сигналізації, а також організація, при необхідності, цілодобової охорони приміщення за договором з органами міліції, провадиться за рахунок ____________________________________ (Найменування сторони).

IV. Орендна плата та порядок розрахунків

4.1. Орендар зобов'язується сплачувати Орендодавцю за користування зазначеним приміщенням протягом встановленого в цьому договорі терміну орендну плату, виходячи з розрахунку __________________ (сума прописом) за один квадратний метр корисної площі на місяць.

4.2. Вказана ставка орендної плати є остаточною, перегляду та зміні не підлягає. Орендар не несе ніяких інших витрат, пов'язаних з орендою зазначеного приміщення і з виплатою будь - яких додаткових винагород, податків і зборів, крім передбачених у цьому договорі.

4.3. У разі зменшення розміру корисної площі орендованого приміщення з причин, не залежних від Орендаря, останній має право на відповідне зменшення суми орендної плати.

4.4. За угодою з Орендодавцем Орендар може вносити орендну плату також в натуральній або змішаній формі у вигляді обладнання, матеріалів, товарів народного споживання, послуг та ін.

4.5. Орендна плата за користування приміщенням вноситься Орендарем

в наступному порядку:

- Перший платіж у розмірі місячної орендної плати вноситься до протягом ____________________ денного терміну від дати підписання акту здачі-приймання орендованого приміщення, передбаченого п.2.1 цього договору;

- Наступні платежі вносяться один раз кожний поточний місяць не пізніше _______________ числа.

4.6. Орендар має право внести орендну плату за будь-який термін в межах терміну дії цього договору достроково.

4.7. Сплата орендної плати в грошовій формі здійснюється шляхом перерахування Орендарем що підлягає сплаті суми на розрахунковий рахунок Орендодавця в _____________________________ (назва банку)

банку міста _________________________. Реквізити рахунку: _______.

4.8. Зміна розмірів орендної плати та порядку її внесення допускається лише за згодою сторін.

4.9. У випадку, якщо Орендодавець за згодою Орендаря виставить орендоване приміщення для продажу, Орендар має першочергове право купити зазначене приміщення за ціною, запропонованою добросовісним покупцем.

4.10. Якщо Орендар відмовиться від придбання приміщення, Орендодавець може продати зазначене приміщення будь-якому добросовісному покупцеві. У такому випадку цей договір зберігає свою юридичну силу, а права і обов'язки Орендодавця за нього переходять на покупця зазначеного приміщення у порядку правонаступництва.

V. Форс-мажор

5.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за даним договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення договору в результаті подій надзвичайного характеру, настання яких сторона, яка не виконала зобов'язання повністю або частково, не могла ні передбачати, ні запобігти розумними методами (форс-мажор).

5.2. При настанні зазначених у п.5.1 обставин сторона, відповідно до умов договору, для якої створилася неможливість виконання її зобов'язань за цим договором, повинна в найкоротший термін повідомити

про них письмово іншу сторону з додатком відповідних підтверджень.

VI. Відповідальність сторін та порядок розв'язання спорів

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором сторони несуть відповідальність згідно до цивільного законодавства.

6.2. У разі невнесення орендної плати у строки, встановлені в п.4.5 цього договору Орендар сплачує Орендодавцю неустойку в розмірі _____% від суми невнесеного платежу за кожний місяць прострочення, але не більше _____% від суми платежу.

6.3. Цей договір достроковому розірванню в односторонньому порядку не підлягає. Сторони несуть відповідальність за дострокове розірвання цього договору у вигляді штрафної неустойки, що не виключає можливості пред'явлення позову про стягнення збитків, у сумі ___________________ грн.

6.4. Усі суперечки та розбіжності, які можуть виникнути з цього договору, сторони будуть прагнути вирішувати шляхом переговорів.

6.5. У разі, якщо зазначені спори та розбіжності не можуть бути вирішені шляхом переговорів, вони підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства.

VII. Заключні положення

7.1. З дати укладення цього договору вся попередня листування, документи і переговори між сторонами з питань, що є предметом цього договору, втрачають силу.

7.2. Будь-які зміни і доповнення до цього договору, повинні бути здійснені в письмовому вигляді і підписані уповноваженими на те представниками сторін.

7.3. Якщо будь-яке з положень цього договору стає недійсним, це не впливає на дійсність інших його положень. У разі необхідності сторони домовляться про заміну недійсного положення таким, яке дозволяє досягти подібного економічного результату.

7.4. Термін оренди приміщення за цим договором встановлюється в _____________ Років. Якщо жодна із сторін не заявить за один рік до закінчення строку дії цього договору про своє бажання розірвати його, цей договір автоматично продовжується на наступні ________ років.

Перебіг строку оренди приміщення починається з дня складання акта здачі-приймання приміщення відповідно до п.2.1 цього договору.

7.5. Сторони зобов'язані сповіщати один одного про зміну своєї юридичної адреси, номерів телефонів, телефаксів і телексів не пізніше _____________ Днів з дати їх зміни.

7.6. Цей договір укладено в м._____________ у двох примірниках, по одному для кожної зі сторін, і набуває чинності з дати його підписання. Додатки до цього договору складають його невід'ємну частину.

7.7. У випадках, не передбачених цим договором, застосовується цивільне законодавство України.

VIIІ. Юридичні адреси та банківські реквізити сторін.

Орендодавець              Орендар

_____________ ______________________

_____________ ______________________

_____________ ______________________

Підписи сторін:

Орендодавець             Орендар

________________ ___________________

М.П.                            М.П

Категория: Договор (образец) | Добавил: kudman (05.11.2010)
Просмотров: 4160 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Форма входа
Поиск
Друзья сайта
 • Новотроицкий район
 • Каланчакский район
 • Чаплинский район
 • Категории раздела
  Договор, устав (образцы) [18]
  Договор (образец) [46]
  Block title
  Херсон
  Статистика

  Онлайн всего: 1
  Гостей: 1
  Пользователей: 0
  Block title
  Copyright MyCorp © 2018 | Бесплатный конструктор сайтов - uCoz